Yetişkin Öğrenenlerin Düşünme ve Öğrenme Stilleri Arasında İlişki Var mı?


Are Adult Learners Relevant Between Thinking and Learning Styles?


Prof. Dr. Ozana URALMarmara Üniversitesioural@marmara.edu.tr
Dr. Elif ESMERMarmara Üniversitesiesarican@marmara.edu.tr


ÖZET
Yapılan çok sayıda araştırma kişilerin öğrenme stilleri ya da düşünme stilleri arasında cinsiyet, yaş, kültür gibi pek çok değişkene göre farklılıklar olduğunu göstermektedir. Aslında bireyler tek bir stile değil, stillerden oluşan bir profile sahiptir. Özellikle yetişkinlerin kendi öğrenmelerini düzenlemelerinde stil tercihlerini bilmeleri ve bu tercihlerini işe uygun olarak kullanabilme becerisini kazanmaları yetişkin öğrenmesinin niteliğini artırabilir. Ayrıca öğretenlerin grubun stil yapısını, bilmeleri hem bireysel farklılıklara göre hazırlanacak öğrenme ortamları açısından hem de kullanacakları yöntem ve teknik açısından önemli görülmektedir. Bu nedenle araştırmada, Halk Eğitimi Merkezi kurslarına katılan kursiyerlerin öğrenme stilleri ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada, veri toplamak amacıyla Stenberg ve Wagner tarafından geliştirilen “Düşünme Stili Ölçeği” ile Grasha ve Riechman tarafından geliştirilen “Öğrenme Stili Ölçeği” kullanılmıştır. Kursiyerlerin kişisel bilgileri (yaş, cinsiyet, kurs türü) bir anket formu ile toplanmıştır. Sonuç olarak yapılan araştırmada Halk Eğitimi Merkezi kurslarına devam eden yetişkinlerin öğrenme ve düşünme stillerinin cinsiyet, yaş ve kurs türü gibi değişkenlere göre bazı alt boyutlarda farklılık gösterdiği, bazılarında ise farklılık göstermediği, öğrenme stilleriyle düşünme stilleri arasında da bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.


ABSTRACT
A large number of studies show that the learning styles or thinking styles of people differ according to many variables such as gender, age, culture.


ANAHTAR KELİMELER: Yetişkin eğitimi, öğrenme stili, düşünme stili, bireysel farklılıklar


KEYWORDS: Adult Education, Learning Styles, Thinking Styles, Individual differences

[PDF]