İlkokullardaki Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Kültürü ile Yöneticilerin Çatışma Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi


Evaluating the Relationships between School Culture and Conflict Management Styles of Primary School Administrators According to Opinions of Primary School Teachers


Arş.Gör. Beyza HİMMETOĞLUAnadolu Universitybeyzahimmetoglu@anadolu.edu.tr
Prof.Dr. Coşkun BAYRAKAnadolu Universitycbayrak@anadolu.edu.tr


ÖZET
Araştırmanın temel amacı, ilkokul öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak okul yöneticilerinin kullandığı çatışma yönetimi stili ile okul kültürü arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde Eskişehir ili Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ilkokullarda görev yapan 831 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, “Okul Kültürü Ölçeği” ve “İlkokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ilkokul öğretmenleri, yöneticilerinin demokratik/uzlaşmacı stili, otoriter/ilgisiz stilden daha fazla kullandıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin görüşleri güçlü fakat geliştirilmesi gereken bir kültüre işaret etmektedir. Öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin görüşleri ile otoriter/ilgisiz stil arasında olumsuz yönde, düşük düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler; demokratik/uzlaşmacı stil arasında ise olumlu yönde, orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak okullardaki kültürün güçlendirilmesi için okul yöneticilerinin çatışma durumlarında demokratik ve uzlaşmacı davranışlar sergilemeleri önerilmektedir.


ABSTRACT
The main aim of this study is to examine the relationship between the preferred conflict management style of school administrators and school culture according to the opinions of primary school teachers. The sample group of the study consisted of 831 primary school teachers who work at general primary schools affiliated to the directorate of national education of Tepebasi and Odunpazari central counties in Eskisehir. To collect data, a data collection tool which was developed by the researcher, consisting of 3 sections which are “Personal Information Form”, “School Culture Scale” and “School Administrators’ Conflict Management Styles Scale” respectively was used. The data were analyzed by using descriptive statistics and Pearson product-moment correlation analysis. According to the results of the study, primary school teachers indicated that school administrators prefer to use democratic/compromising style rather than authoritarian/indifferent style. With respect to results related to school culture, it was found that primary school teachers evaluated organizational culture of their school high. Lastly, it was determined that there is a negative, weak and statistically meaningful relationship between organizational culture and authoritarian/indifferent style while there is a positive, moderate and statistically meaningful relationship between organizational culture and democratic/compromising style. Based on the results of the study, it is suggested that school administrators should have democratic attitudes and behaviors to make the school culture stronger.


ANAHTAR KELİMELER: Çatışma yönetimi stilleri, okul kültürü, ilkokul öğretmenleri


KEYWORDS: Conflict management styles, school culture, primary school teachers

[PDF]