İlkokullarda Örgüt Sağlığı İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Investigating Relationships between Primary Schools’ Organizational Health and Teachers’ Organizational Trust


Arş.Gör. Damla AYDUĞAnadolu Üniversitesidaydug@gmail.com
Prof.Dr. Esmahan AĞAOĞLUAnadolu Üniversitesiesagaogl@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu araştırmada, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına yönelik görüşleri ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullarda görev yapan 912 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Örgüt Sağlığı Anketi”, “Örgütsel Güven Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Verilerin analizi sırasında betimleyici istatistikler ve Pearson Momentler Çarpımı korelasyon çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ilkokul öğretmenlerinin okullarının örgüt sağlığını yüksek olarak değerlendirdikleri ve öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. İlkokulların örgüt sağlığı ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür. Bu sonuçlara dayalı olarak eğitim örgütlerinin daha sağlıklı birer örgüt olmasına ve öğretmenlerin yöneticiye, meslektaşlarına ve paydaşlara olan güven düzeylerinin arttırılmasına yönelik okul bazında tüm paydaşların katılabileceği sosyal etkinlikler düzenlenmesi önerilebilir.


ABSTRACT
This study was carried out to investigate the relationship between primary school teacher’s opinions about organizational health and their organizaitonal trust levels. In accordance with this purpose, primary school’s organizational health level based on teachers’ opinions and teachers’ organizational trust level were examined. The sample group of the study consisted of 912 teachers who work in primary schools depending on Tepebaşı and Odunpazarı District National Education Directorate during the fall semester of 2013-2014 academic year. The data were collected by Organizational Health Questionnaire for Primary Schools, Organizational Health Scale, and Personal Information Form. The data were analyzed using descriptive statistics and Pearson product-moment correlation analysis. With respect to results of the study, it was found that primary school teachers evaluated organizational health of their school high. According to the results, it was found that primary school teachers had high organizational trust level. Lastly, it was determined that there is a positive, strong and statistically meaningful relationship between organizational health of primary schools and organizational trust level of teachers. Based on the results of the study, it can be suggested that school-wide social activities could be organized to make schools healthier organizations and increase teachers’ trust level in colleagues, administrators and shareholders. In addition, with further researches, it can be examined organizational health and organizational trust concepts in terms of cause effect relationship.


ANAHTAR KELİMELER: Örgüt sağlığı, örgütsel güven, ilkokul öğretmeni


KEYWORDS: Organizational health, organizational trust, primary school teacher

[PDF]