Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimine Yönelik Araştırmaların İncelenmesi


An Investigation of Research on Music Education in Preschool Period


Arş. Gör. Tuba OĞUZAnadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesitubaoguz@anadolu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Özlem Melek ERBİL KAYAAnadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesiomkaya@anadolu.edu.tr


ÖZET
Çocukların yaşamında önemli yeri olan müzik eğitimi konusunda dünyada birçok çalışmanın yapıldığı çocukların gelişim alanlarını desteklemede müzik eğitiminin önemine dikkat çekildiği görülmektedir. Ülkemizde okul öncesi eğitim sürecinde önemli yeri olan müzik eğitimi konusunda ne tür araştırmalar yapıldığı ve bu araştırmaların hangi kapsamda gerçekleştirildiğini belirlemeye yönelik bir çalışma yapmak bu bağlamda önem kazanmaktadır. Çalışmada bu amaçla, ülkemizde 2000 yılından günümüze dek yapılan okul öncesi dönemde müzik eğitimi konulu araştırmalar incelenmiştir. Toplamda 25 makale ve 27 yüksek lisans- doktora tezine ulaşılmıştır. Araştırmalarda kullanılan yöntem ve modeller araştırmacıların çalışmalarında ifade ettikleri biçimiyle dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. İncelenen 25 makaleden 17’sinin araştırma makalesi olduğu; 8’inin betimsel türde yazıldığı görülmüştür. Araştırmaya dayalı yazılan makalelerinin 15’inde nicel araştırma yöntemi kullanılmış; bu makalelerden 10’u tarama modeli, 5’i ise deneysel modelde desenlenmiştir. İncelenen makaleler arasında nitel yöntem kullanılarak yapılan makale sayısının 2 olduğu; bu makalelerin modellerinin tarama ve doküman analizi olarak belirtildiği görülmüştür. 21 yüksek lisans tezinin 20’sinin nicel yöntemle yapıldığı ve bunlardan 13’ünün tarama, 7’sinin ise deneysel modelde yapıldığı sadece 1 yüksek lisans tezinde nitel yöntemin tercih edildiği ortaya çıkmıştır. Bu tezlerin 6’sı Okul Öncesi Öğretmenliği, 5’i Müzik Öğretmenliği, 5’i Müzik Eğitimi, geri kalanı ise Çocuk Gelişimi, Sınıf Öğretmenliği, Sanat ve Tasarım, Türk Musikisi, Türk Müziği programlarında yapılmıştır. Okul öncesi eğitiminde müzik eğitimi konusunda 6 adet doktora tezi yazılmıştır. Doktora tezlerinin tamamının nicel yöntemle desenlendiği ve bunlardan 1’inin tarama, 5’inin ise deneysel modelde yapıldığı belirlenmiştir. Bu tezlerin 3’ünün Müzik Eğitimi, 1’inin Müzik Öğretmenliği, 1’inin İlköğretim, 1’inin ise Çocuk Gelişimi programlarında yapıldığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
There are many studies in the world about music education which has such an important place in children's life; It is seen that these studies pay attention to the importance of music education in supporting the development areas of children. It is important in this context to study what kind of researches have been done about music education which has important place in the pre-school education process in our country and to determine the scope of these researches. With this purpose, it has been tried to investigate researches from 2000 until today about music education in pre-school period in our country. Totally 25 articles, 27 masters-doctoral dissertations have been reached. The methods and models used in the research have been classified by taking into account the researchers'. From the 25 articles surveyed, 17 of them were research articles; 8 are written in descriptive form. In 15 of the research-based articles, quantitative research method was used; 10 of these articles are in the form survey model and 5 are in the form of experimental model. The number of articles written using the qualitative method among examined articles is 2; The models of the researches of these articles were mentioned as survey and document analysis. It was found out that 20 of the 21 master's thesis were made by quantitative method, 13 of them were survey, and 7 of them were in experimental model only 1 master's thesis was done in the qualitative method. 6 of these thesis were made in Preschool Teaching, 5 in Music Teaching, 5 in Music Education, the rest in Child Development, Classroom Teaching, Art and Design, Turkish Music, Turkish Music Program. In pre-school education, 6 doctoral thesis were written on music education. All of his doctoral thesis were quantitatively patterned and 1 of them were survey and 5 of them were made in the experimental model. 3 of these thesis were in Music Education, 1 of them were in Music Teaching, 1 of them was in Primary Education and 1 of them was in Child Development Program.


ANAHTAR KELİMELER: Okul Öncesi Eğitimi, Müzik Eğitimi, Tematik Araştırma İnceleme


KEYWORDS: Preschool Education, Music Education, Thematic Research Review

[PDF]